Obecné informace o SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) – soubor doložení minimálních standardů fungování MAS, Integrované strategie území MAS a Programových rámců zařazených do Integrovaného akčního plánu rozvoje území MAS.

Komunitně  vedený  místní  rozvoj – je  nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do plánovacích procesů i realizace rozvoje území. Je nástrojem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy.

Integrovaný akční plán je přístup, který vyžaduje čas a úsilí, ale relativně malé finanční investice, může mít podstatný vliv na životy lidí a vytváření nových myšlenek, společné zavádění těchto nápadů do praxe a posílení místní kapacity pro rozvoj území.

SCLLD - je implementačním nástrojem Integrované strategie rozvoje území (ISÚ), který integruje priority a požadavky komunity z předmětného území vůči dotačním programům a je tvořen jednotlivými Programovými rámci (které jsou obdobou dnešního Strategického plánu Leader v rámci Programu rozvoje  venkova).

IAPRÚ rozpracovává strategii rozvoje na kratší období, obsahuje odsouhlasené projekty, které naplňují cíle ISÚ a určuje zdroje na jejich realizaci (finanční, lidské, technické a další). Při plánování čerpání dotací je přitom potřeba brát v úvahu také vlastní možnosti financování v území. IAPRÚ je aktualizován nejméně jednou ročně na základě vyhodnocení průběhu a výsledků akcí a změn vnitřních či vnějších faktorů.

Akční plánování – technika pro participativní plánování rozvoje konkrétního místa (např. veřejného prostranství) s aktivní účastí veřejnosti – obyvatel a dalších uživatelů místa. Proces trvá několik měsíců, příprava zahrnuje mapování, dotazování a sledování místa, vlastní proces pak zpravidla celodenní nebo dvoudenní diskusi. Výsledkem je škála návrhů na vylepšení prostranství konfrontovaná přímo na místě s odborníky (architekty, technika, zástupci veřejné správy apod.).

Cílové skupiny – segment obyvatel, návštěvníků regionu, subjektů podnikajících v daném místě apod., na které má buď proces realizace nebo konečný dopad realizace strategie či konkrétního projektu. Jedná se tedy o konečné uživatele či beneficienty. Definice typů a jejich členění je daná analýzou cílových skupin v daném regionu.

Za zpracování, realizaci a schválení Integrované strategie MAS Dolní Morava na období 2014 - 2020 nese zodpovědnost výbor, který daný proces koordinuje. Taktéž byli zvoleni zástupci do jednotlivých pracovních skupin, se kterými byla projednána tvorba vybraných oblastí. Veškeré výstupy při zpracovávání strategie byly projednávány se širokou veřejností a vybranými externími odborníky, kteří poskytli zpětnou vazbu.

PUBLICITA - PLAKÁT

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Dolní Morava

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004495

Projekt se zaměřuje na přípravu a realizaci SCLLD pro programové období 2014-2020, konkrétně na aktivity spojené s realizací Strategie (příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD).

Cílem projektu je zlepšit řídící a administrativní schopnosti kanceláře MAS Dolní Morava, podporovat aktivizaci občanů na území MAS, podporovat vznik a rozvoj partnerství v území MAS a podporovat dobrovolné činnosti ve všech úrovních a oblastech aktivit obyvatel venkova.

Termín realizace: 1. 4. 2016 – 31. 3. 2018

Celkový rozpočet projektu: 2 289 936 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 logo eumpmr-page-001 1

 

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Ing. Helena Chrástková
projektový manažer pro realizaci SCLLD
chrastkova@jiznislovacko.cz
+420 608 061 382


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Bc. Radim Ilčík
finanční manažer MAPII
ilcik@jiznislovacko.cz
+420 606 578 280


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING